نماد اعتماد الکترونیک
فروش اینترنتی انواع فرش ماشینی
clear-bug-div

منظور از شانه و تراکم در فرش ماشینی چیست؟

هر تخته فرش داراي دو نوع تراكم (عرضي و طولي) مي‌باشد.
تراكم عرضي فرش: تعداد ريشه (گره رنگ)
در يك متر عرض فرش را گويند كه با شانه مشخص مي‌شود. مثال: قالي ۳۵۰ شانه
يعني در هر متر عرض فرش معادل ۳۵۰ ريشه (گره رنگ) بافته شده است. شانه‌هاي
رايج بازار عبارتند از ۳۵۰-۴۴۰-۵۰۰ - ۷۰۰ شانه.
تراكم طولی فرش:
 تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر طولي قالي را گويند. مثال: قالي با تراكم
۵۰۰ يعني در يك متر طولي فرش معادل ۵۰۰ ريشه (گره رنگ) بافته شده است،
تراكم‌هاي طولي رايج در بازار عبارتند از: ۸۰۰-۹۰۰- ۱۰۰۰ رج مي‌باشد. (تراكم طولي در روش‌هاي
مختلف بافت فرش ماشيني با همديگر تفاوت دارد).
تعداد
 ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع فرش: اگر تعداد گره رنگ در عرض معادل ۵۰۰
گره و در طول معادل ۱۰۰۰ گره رنگ است. پس تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر
مربع              ۵۰۰۰۰۰=۱۰۰۰×۵۰۰

ادامه